Select Journals
Year
 
 


International Journal of Computer Science and Engineering ( IJCSE)

ISSN(Print): 2278-9960 ; ISSN(Online): 2278-9979

Impact Factor(JCC): 9.0547; NAAS Rating : 3.17 ; IBI Factor : -- ;

Sl No
Issue Date
Vol - Issue
Title of Paper
Abstract
Author
Page No
141
31-05-2014
3-3

N. Pushpa Latha, K. V. N Bhanu Prakash & K. Venkateswara Reddy

157-166
142
31-05-2014
3-3

Shikha Singh & Harpreet Singh Chawla

167-170
144
31-05-2014
3-3

Bhuvaneshwari C. Melinamath

179-186
147
31-07-2014
3-4

Parth Mody, Advait Marathe, Viral Parekh & Siddhesh Owalekar

19-24
149
31-07-2014
3-4

Sanjay Chaudhary & Bhavesh Prajapati

29-36
150
31-07-2014
3-4

Nidhi K. Chitroda & Kamlesh M. Patel

37-42
151
31-07-2014
3-4

P. Divya, K. Vasanthi, N. Valarmathy & Anushya

43-48
152
31-07-2014
3-4

S B Shivakumar, K M Niranjan, Kumarswamy H & .Avinash G M

49-60
153
31-07-2014
3-4

 Luaay Abdulwahed Shihab

61-68
154
31-07-2014
3-4

Vijayalakshmi S Hallikeri, Sunay A B, Koushik N Godbole & Mahesh M

69-78
157
31-07-2014
3-4

Nadhem Sultan Ali Ebrahim & V. P Pawar

99-112
160
31-07-2014
3-4

Jaya Singh & Ekta Agrawal

145-154

Quick Menus

Impact Factor(JCC)

  • 9.0547
  • 2278-9960
  • 2278-9979